fontello font demo

icon-wrench0xe800
icon-glass0xe801
icon-basket0xe802
icon-award0xe803
icon-road0xe804
icon-hammer0xe805
icon-globe0xe806
icon-money0xf0d6
icon-user-md0xf0f0
icon-stethoscope0xf0f1
icon-food0xf0f5
icon-hospital0xf0f8
icon-gamepad0xf11b
icon-bitbucket0xf171
icon-bank0xf19c
icon-rebel0xf1d0
icon-empire0xf1d1
icon-wifi0xf1eb
icon-heartbeat0xf21e
icon-shopping-basket0xf291
icon-grav0xf2d6